Portalo taisyklės

Naršydami arba registruodamiesi Gyvuneliai.lt portale (toliau — Portalas) bei naudodamiesi Portalo teikiamomis paslaugomis jus (toliau Naudotojas) sutinkate su Portalo privatumo politika bei žemiau nurodytomis Portalo taisyklėmis (toliau Taisyklės) ir patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) negu 18 metų amžiaus. Portalo Naudotojas sutikdamas su Taisyklėmis įsipareigoja atlyginti žalą, atsiradusią dėl veiklos, prieštaraujančios Taisyklėms. Portalo administracija (toliau Administracija) pasilieka teisę keisti, papildyti arba dalinai ištrinti Taisykles. Naršydami Portale po Taisyklių pasikeitimo jus pareiškiate sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis arba jeigu esate nepilnametis (-ė), privalote nedelsiant nutraukti registraciją Portale arba Portalo naršymą ir palikti Portalo tinklalapį.

 1. Naudotojo duomenys

  1. Registruodamasis į Portalą, Naudotojas pateikia šiuos duomenis:
   • prisijungimo vardas (privaloma)
   • tikras savo elektroninio pašto adresas (privaloma)
   • slaptažodis (privaloma)
  2. Prisiregistravęs į Portalą, Naudotojas taip pat gali savanoriškai pateikti šiuos duomenis:
   • savo vardas ir pavardė (pateikdamas šiuos duomenis, Naudotojas sutinka pateikti tikrą savo vardą bei pavardę)
   • sikras savo arba atstovaujamos įmonės telefono numeris
   • šalis, kurioje Naudotojas šiuo metu gyvena
   • miestas, kuriame Naudotojas šiuo metu gyvena
  3. Užsiregistravęs Naudotojas privalo užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą, neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Naudotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Administraciją ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis. Narys atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka Naudotojui.
  4. Administracija turi teisę panaikinti Vartotojo duomenis savo nuožiūra be papildomo įspėjimo.
 2. Vaizdinė medžiaga

  1. Naudotojų į Portalą įkeliamai vaizdo medžiagai yra keliami šie reikalavimai:
   • Vaizdinė medžiaga turi būti Naudotojo nuosavybė. Kitu atveju Naudotojas turi turėti vaizdinės medžiagos autoriaus sutikimą.
   • Pateikiamos nuotraukos turi būti pakankamos raiškos, kad joje galima būtų įžvelgti pavaizduojamą gyvūną.
   • Nuotraukos negali būti didesnės už 10MB.
   • Pateikiamoje vaizdo medžiagoje negali būti vaizduojama 3 Taisyklių punkte minima draudžiama medžiaga.
   • Pateikiama vaizdo medžiaga taip pat negali turėti reklaminės medžiagos, logotipų bei vandens ženklų.
   • Įkeliamos to paties Naudotojo nuotraukos negali kartotis.
  2. Naudotojui yra draudžiama skleisti bet kokią kito fizinio arba jūridinio asmens asmeninę informaciją be to asmens sutikimo.
 3. Draudžiama medžiaga

  1. Naudotojui draudžiama Portale laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be tinkamo sutikimo.
  2. Naudotojui yra draudžiama skleisti bet kokią kito fizinio arba jūridinio asmens asmeninę informaciją be to asmens sutikimo.

Už Taisyklių nesilaikymą Administracija turi teisę laikinai užblokuoti Naudotojo paskyrą bei prieigą prie jo paskyros. Už pakartotiną Taisyklių pažeidimą Administracija turi teisę panaikinti Naudotojo paskyrą be papildomo perspėjimo.